Churchbook

 1. Specificaties
  CHURCHBOOK wordt als standaard pakket aangeboden met de mogelijkheid tot maatwerk. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in gezamenlijk overleg vaststellen of het standaardpakket voldoet aan de gewenste specificaties van opdrachtgever. Additionele wensen en aanpassingen gebeuren tegen het uurtarief van 60 EURO (ex btw).
 2. Contactpersonen
  Opdrachtgever zal een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.
 3. Juiste aanlevering materialen
  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan de opdrachtnemer ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door opdrachtnemer in het kader van de opdracht te gebruiken.
 4. Stand der techniek
  Opdrachtnemer zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat het resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het resultaat en de weergave kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen. Eventueel kan opdrachtgever in de specificaties laten opnemen in welke omgeving het resultaat zal worden gebruikt, zodat het resultaat daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd.
 5. Bijzondere garantiebepaling
  Opdrachtnemer zal eventuele gebreken in de applicatie die binnen een maand na installatie door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, herstellen. Dit voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van opdrachtnemer niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal opdrachtnemer, in afwijking van het hiervoor bepaalde, dergelijke gebreken die binnen 14 dagen na afloop van de testperiode door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, in de applicatie herstellen, dit voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.
 6. Verval bijzondere garantie
  Opdrachtnemer behoeft geen gebreken in de applicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer een gebrek tracht te herstellen.
 7. Extra werkzaamheden
  Indien opdrachtnemer extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van het ontwerp of het resultaat in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijsafspraak, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.
 8. Gebruik resultaat
  Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van het resultaat en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.
 9. Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie
  Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van CHURCHBOOK.
 10. Overdragen broncode
  Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het tussentijds overdragen van de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van het resultaat tot stand gekomen technische documentatie niet tot de verplichting van opdrachtnemer. Voor zover opdrachtgever zich inzage kan verschaffen in de broncode, is hij niet gerechtigd daarvan op enige wijze gebruik te maken of daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken, op welke wijze dan ook. Bij het beëindigen van de dienstverlening door opdrachtnemer zal de volledige broncode aan opdrachtgever worden overgedragen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de externe hostingpartner.
 11. Bescherming programmatuur
  Opdrachtnemer is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 12. Credits
  Het is voor opdrachtnemer toegestaan de naam en logo van opdrachtgever te vermelden in (commerciële) uitingen.
 13. Beveiliging
  Opdrachtnemer zorgt voor een dagelijkse back-up van de database en bestanden. Daarnaast verzorgt opdrachtnemer een beveiligde SSL verbinding naar CHURCHBOOK. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van een sterk wachtwoord beleid. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik door het achterhalen (hacken) voor de gebruikersnaam en wachtwoord.
 14. Mailing
  Opdrachtgever heeft toegang tot de e-mail module binnen CHURCHBOOK. Het is echter door opdrachtgever niet toegestaan ongewenste e-mail te versturen.
 15. Eigendom data
  Opdrachtgever blijft eigendom van de database. Het is voor de opdrachtgever mogelijk een database dump op te vragen van de ingevoerde data. Deze database dump zal als *.bak file (MS SQL Backup File) worden aangeleverd.
 16. Duur van de overeenkomst en beëindiging
  Overkomst wordt voor een periode van 3 maanden afgesloten. Opdrachtgever dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Na de periode van 3 maanden zonder opzegging, wordt het contract automatisch met 3 maanden verlengd.
 17. Betalingscondities
  1. De verschuldigde bedragen voor op termijn herhalende diensten dienen vooraf per kwartaal te worden voldaan. De verschuldigde bedragen voor andere diensten dienen voor- of achteraf, naar onze keuze, te worden voldaan. 2. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven. De tarieven zijn opgenomen in de offerte en inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeldt. 3. Bij het in gebreke blijven bij betalingen van de wederpartij behouden wij het recht voor om met onmiddellijke ingang de aan de wederpartij geleverde of ter beschikking gestelde diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Eventuele vorderingen op de wederpartij blijven onverkort van toepassing en de contractuele betalingsverplichting van de wederpartij blijft in stand. Pas nadat alle achterstallige bedragen, inclusief 50 euro eenmalige reactivatiekosten, zijn voldaan, zal de levering van diensten worden hervat.